Phân Ưu Niên Trưởng TRẦN ĐÌNH TƯỜNG

Niên Trưởng TRẦN ĐÌNH TƯỜNG


Đại Uý Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 14 Quân Cảnh
Mãn phần lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày 25 tháng 12 năm 2016
tại Dallas, TX


Hưởng thọ 77 tuổi

Hội Ái Hữu Quân Cảnh Bắc Cali thành kính phân ưu cùng Phu Nhân của Niên Trưởng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Niên Trưởng TRẦN ĐÌNH TƯỜNG sớm về cõi Niết Bàn.

Số phone của tang quyến: (469) 407-2895

More in this category:

Go to top