QC Bắc Cali trong ngày hè của Linh 2017

Quân Cảnh Bắc Cali trong ngày Hè Của Lính và Gia Đình được tổ chức ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

 

 

Go to top