Phân Ưu Chiến Hữu QC LƯU QUAN TIỀN

Phân Ưu Chiến Hữu QC LƯU QUAN TIỀN

Linh cữu đươc quàn tại:
Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave., San Jose, Ca 95125

Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Giờ thăm viếng: 11:30 am đến 02:00 pm
Lễ di quan và hỏa táng: 2:00 pm

 

Go to top