Hùng Sử Việt

 

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, tổ tiên ta thường xuyên phải đối phó với mưu toan xâm lăng của tên láng giềng khổng lồ

phương Bắc. Đã 5 lần chúng dùng vũ lực chiếm đóng nước ta, với tổng cộng hơn 1000 năm đô hộ, tìm đủ mọi cách để đồng hóa dân tộc ta.

Xin bấm vào đây để đọc tài liệu này

Go to top