Đại Hội Quân Cảnh Kỳ XII

Đại Hội Quân Cảnh QLVNCH Kỳ XII diễn ra ngày 1 tháng Chín, 2012 tại Little Saigon. Đại Hội qui tụ đại biểu các Hội Quân Cảnh trên nhiều vùng Hoa Kỳ,

Canada, và Úc Châu. Theo chương trinh, một Tiền Đại Hội đã được tổ chức trước đó do NT Phan Kỳ Nhơn điều hợp, chuẩn bị một dự thảo Nghị Quyết cho Đại Hội kỳ này nhắm vào "cái nhìn về đất nước", và về "việc chặn đứng sự len lỏi của Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Hà-nội vào các hội đoàn Quân Đội". Đại Hội cũng đã duyệt xét và bổ túc bản Nội Quy, cùng tổ chức bầu lại chức vụ Tổng Hội Trưởng Quân Cảnh/QlVNCH, nhiệm kỳ 2 năm. Kết quả: NT Nguyễn Trọng Mạc đắc cử và vị Tổng Hội Trưởng vừa đắc cử đã mời CH Phan Hồng Sĩ giữ chức vụ Phó Tổng Hội Trưởng. Tiếp theo là dạ tiệc liên hoan tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana để cùng nhau kết tình chiến hữu thắm thiết của Quân Cảnh/QLVNCH và tích cực yểm trợ người dân trong nước chống lại chế độ Việt Cộng "hèn với giặc ác với dân" cùng giặc Tàu Cộng đang từng bước xâm chiếm nước ta.

 

 

Go to top